NASJONALGALLERIETS VENNER

Vedtekter

Vedtektene for Nasjonalgalleriets Venneforening er i det vesentlige slik de ble skrevet i 1917. Kun mindre justeringer er gjort, senest 19. mars 2002.

Som bestemt i §10 så er §§ 1, 2, 3 og 5 uforanderlige. Dette gjelder navn, formål og at gaver skal utstilles, samt om delingen av Foreningens midler mellom et innkjøpsfond som kan benyttes til kjøp av kunst, og et fast fond som skal ligge uberørt som en kapitalbasis for Foreningen.

Ved årsmøtet i 2011 ble det orientert om styrets overveielser om enkelte endringer i vedtektene, som, hvis styret finner det riktig, vil bli fremmet ved et senere årsmøte.

§1

NASJONALGALLERIETS VENNER” er en forening til fremme av Statens Kunstmuseum - Nasjonalgalleriet.

§2

Foreningens formål er å virke til forøkelse av museets samlinger gjennom erhvervelse av

fremmed kunst, gammel og ny. Kunstverkene skal være originalarbeider, ikke kopier.

§3

De således erhvervede kunstverker overdras museet som gave på vilkår at de utstilles og

betegnes som foreningens gave. Denne gave kan aldri avhendes.

§4

Foreningens kontingent fastsettes årlig av generalforsamlingen med ett beløp for personlige medlemmer, ett beløp for personlige medlemmers livsvarige medlemskap og ett beløp for firmamedlemskap. Det er adgang til dobbelt medlemskap for ektefeller/samboere til en

kontingent fastsatt av generalforsamlingen. Slikt dobbelt medlemskap vil gi fortrinnsrett ved arrangementer og utflukter med begrenset kapasitet.

Den årlige kontingenten innbetales i januar måned. Uttreden av medlem kan skje fra hvert

års 1. januar etter skriftlig utmeldelse, innsendt til styret senest en måned i forveien.

§5

Av stifternes bidrag for første år, tillikemed de livsvarige medlemmers bidrag, kan bare den

ene halvdel anvendes til innkjøp, mens den annen halvdel skal avsettes til et uangripelig fond,

hvis kapital anbringes på sådan måte som for offentlige stiftelsers midler bestemt, og hvorav halvdelen av renteavkastningen kan anvendes til innkjøp, mens den annen halvdel tillegges

kapitalen. Når denne (kapitalen) med tillegg av de opplagte renter har nådd et beløp av

kr. 6.000.000,- - seks millioner kroner -, kan der tas under forhandling om videre

renteopplegging skal finne sted.

§6

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer. Styret forvalter foreningens midler, og

Forestår innkjøp av kunstverk i henhold til §2. Styret har også ansvar for foreningens trivsel

og vekst.

§7

Styret med to varamenn velges av generalforsamlingen. Styrevalg forberedes av en

valgkomite bestående av tre personer. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen etter

forslag fra styret. Valgkomiteen velges for 5 år. Valgkomiteen kan gjenvelges for en ny

periode på 5 år. Valgkomiteen bør bl.a. bestå av Nasjonalgalleriets direktør og tidligere

styreformann i foreningen. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Varamennene

velges hvert år. Styret velger selv sin formann og viseformann. Nasjonalgalleriets direktør er

automatisk medlem av styret. Styret ansetter foreningens sekretær og regnskapsfører.

Styremøte innkalles skriftlig av formannen. For at beslutningsdyktig møte kan avholdes, må

minst tre av styrets medlemmer være tilstede. Enhver beslutning avgjøres av almindelig

flertall. I tilfelle av stemmelikhet har formannen den avgjørende stemme. Intet innkjøp kan

foretas mot direktørens stemme.

I særegne tilfelle, kan styret bemyndige et enkelt av sine medlemmer til å handle på styrets

vegne.

Det samlede styre tegner foreningens navn. Styret kan meddele fullmakt til 2 personer i

forhold til foreningens bankforbindelser.

§8

Over styrets forhandlinger føres en protokoll, som også anvendes ved generalforsamlingene.

§9

Foreningens årlige generalforsamling, som ledes av styrets formann, holdes innen juni

måneds utgang og innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Følgende saker behandles av

generalforsamlingen:

1. Beretning om foreningens virksomhet i det foregående år.

2. Revidert årsregnskap til godkjennelse.

3. Valg av styremedlemmer og varamenn.

4. Valg av valgkomité.

5. Valg av revisor.

6. Fastsettelse av kontingent i henhold til §4.

7. Enhver annen sak som måtte bli forelagt styret eller som medlemmer måtte ønske

behandlet. I siste tilfelle må meddelse herom være skriftlig innsendt til styret minst to

måneder før generalforsamlingens avholdelse.

§10

Foranstående paragrafer 1, 2, 3 og 5 skal, som fundamentale, aldri forandres.

Beslutning om foreningens oppløsning kan kun foretas av en generalforsamling, der minst ¾

av medlemmene møter og minst ¾ av de tilstedeværende stemmer for oppløsningen.

Endringer av foreningens vedtekter kan kun foretas av en generalforsamling der minst ¼ av

medlemmene møter og minst ¾ av de tilstedeværende stemmer for vedtektsendringen.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte som den årlige generalforsamling.

Er den innkalte generalforsamling ikke beslutningsdyktig, innkalles med samme frist ny

generalforsamling. På denne kan gyldig beslutning fattes med ¾ av de tilstedeværende

stemmer uten hensyn til fremmøtet.

I tilfelle av foreningens oppløsning tilfaller dens samtlige eiendeler Nasjonalgalleriet,

som skal forvalte disse på en sådan måte som er bestemt i vedtektenes §5 for foreningens

uangripelige fond.


…………………………………………….


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.12 | 10:26

Jeg ser at Nasjonalmuseet ikke åpner før 2021. Hvordan går det da med medlemskap som er betalt, og det ikke er noe å gå på?

...
16.01 | 10:18

Ønsker å bli venn

...
28.01 | 13:07

Is this page still aktiv?

...
21.06 | 00:33

Adresse-endring:
Min mor, Liv Eger (94 år), har endret adresse fra:Postboks 61, 1321 Stabekk
Til: Skallumhagen 20, 1368 Stabekk.

Hilsen Fredrikke Eger(datter)

...
Du liker denne siden